คลิกที่นี่ติดตามสินค้าเคลมหมายเหตุ

1. กรณีไม่พบข้อมูลในระบบการค้นหา  หรือสินค้าของท่าน ไม่มีเลขใบเคลม หรือ เลขอีมี่ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายเคลมสินค้า โทร 092-979-6144 ไลน์ไอดี novaphoneservice
2. ข้อมูลที่แสดงในหน้าของระบบการค้นหาระยะเวลารับประกันสินค้านี้ เป็นเพียงข้อมูลเพื่อการตรวจสอบในเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาการรับประกัน จะถือตามเงื่อนไขของบริษัทฯและคู่ค้า (Vendor) แล้วแต่กรณี เป็นที่สิ้นสุด
3.การประกันสินค้าเป็นไปตาม ใบรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกัน

 1.สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกัน 1 ปีแรก ทางบริษัทยินดีเปลียนอะไหล่โดยไม่คิดมูลค่าใดๆจากสินค้าหรือชิ้นส่วนนั้นชำรุด อันเกิดความผิดพลาดทางด้านมาตรฐานการผลิตหรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ

 2.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่ลูกค้าทำการถอดหรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัท

 3.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของการผลิตภัณท์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติไปจากที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้องสูงกว่าปกติ

 4.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่เกิดจากอบัติเหตุหรือความประมาทของผู้ใช้งาน เช่น การต่ออุปกรณ์ผิด,การใช้แรงดันไฟฟ้าไม่ตรงกับมาตรฐานเครื่อง

 5.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ จากการดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์และตัวเครื่อง

 6.การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงสินค้าที่เกิดจากการแฟลส ดัดแปลง แก้ไขซอฟแวร์อันทำให้เกิดปัญาในการใช้งานในตัวสินค้า หากไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัท

 7.สินค้าที่เสียหรือใช้งานไม่ได้และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทางบริษัทจะทำการซ่อมแซมเปลียนตัวสินค้าหรือเปลียนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ซึ่งการรับประกันจะเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของการรับประกันเดิม

 8.การตั้งค่าเครื่องและข้อมูลต่างๆ ในเครื่องหรือการสูญหายของข้อมูลไปเมื่อส่งเคลมรือการเปลียนผลิตภัณฑ์ทางบริษัท และตัวแทนของบริษัท ไม่อย่ในความรับผิดดชอบใดๆต่อข้อมูลที่สูญหายไปและจะไม่ได้ชดเชยความเสียหายดังกล่าวดังนั้นทางผู้ใช้งานกรุณาสำรองข้อมูลหรือลบข้อมูลสำคัญอันเป็นความลับของท่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปเคลมหรือเปลี่ยน

 9.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงสินค้า หรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ขัดข้องชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจาก

  - มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ,เบี้ยว,ร้าว,ทะลุ บางส่วนที่หายไป

  - มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ,มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ,มีรอยไหม้

  - Serial number ของสินค้าถูกแก้ไข หรือถูกเปลียน

  - Void Warranty ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก,ขาด,หลุด,หาย,ลบ,แก้ไขหรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์

  - ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ

 10.รับประกันตัวเครื่องสินค้า 1 ปี / แบตเตอรี่ 6 เดือน / Adapter ชาร์จไฟ 6 เดือน อุปกรณ์อื่นๆไม่อยู่การรับประกัน